ทำความรู้จักกับคำว่า Network (Network Overview)

VIDEO นี้จะมีการอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้
- What Is a Network (Network คืออะไร)
- เครือข่ายตามขนาดเล็ก -- > ขนาดกลาง -- > ขนาดใหญ่ เป็นอย่างๆร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง
- สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ และ Network Diagram