การทำงานของ Switch (MAC Address table)

VIDEO นี้จะมีการอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้
- การ Learning ของ Switch
- การ Flooding ของ Switch
- การ Forwarding ของ Switch