top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

9huaTraining

MASTER-Online

Tickets Unavailable
See other events
MASTER-Online

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

9huaTraining

เกี่ยวกับอีเวนท์

  • สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้
  • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ทาง Admin.จะตรวจสอบการชำระเงิน และเพิ่มสิทธิให้ดู VDO ได้ภายใน 1-2 วันทำการ
  • หากวิชาไหนทาง Admin. ยังลง VDO ไม่เรียบร้อยถึง 95% ทางเราจะให้ท่านดู VDO ไปได้เรื่อยๆโดยยังไม่เริ่มนับเวลา
  • หากมีการตรวจสอบ  log พบว่าท่านใดมีการพยายาม Download Video หรือ Login  เข้ามาพร้อมๆกันหลาย Session เกินกว่า 10 นาที หรือมีการนำ Account  ไปใช้กันหลายคน ทางเราขออนุญาตตัดสิทธิ์การใช้งานและ blacklist User  ท่านนั้นพร้อมทั้งขออนุญาตสงวนสิทธิในการคืนเงินนะครับ

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page