top of page

CCNP ENWLSI | Classroom

ตัวอย่าง eBook

eBook ทฤษฎี

eBook ปฏิบัติ

รอ Update

รอ Update

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

รอ Update

schedule

รอบที่ 1 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

รอ Update

LAB Outline

รอ Update

Other

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- มีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม
- ใบรับรองการผ่านอบรม

CCNP ENWLSI | Classroom

ตัวอย่าง eBook

รอ Update

รอ Update

ทำไมต้องเลือกเรียนกับทางเรา

รอ Update

schedule

รอบที่ 1 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 2 : รอกำหนดอีกครั้ง

รอบที่ 3 : รอกำหนดอีกครั้ง

Requirement

ควรจะมีพื้นฐานทางด้าน Network หรือเคยผ่านหลักสูตร Basic Network (Pre-CCNA) มาก่อน

Content Outline

รอ Update

LAB Outline

รอ Update

Other

- มีหนังสือในส่วนทฤษฎีเป็น Hard copy ให้ 1 เล่ม
- ใบรับรองการผ่านอบรม

Instructor

รอ Update

bottom of page