top of page

คำอธิบายเกียวกับหลักสูตรนี้ : Palo Alto Next-Gen Firewall (Online)

          Palo Alto Networks  คือผู้ให้บริการ Firewall แบบ Next-Generation ชั้นนำของโลก เป็น Firewall  ที่วิเคราะห์รูปแบบของทราฟฟิกลงไปถึงระดับลึก  แต่ก็ยังรักษาระดับความเร็วในการส่งผ่านทราฟฟิกได้ดี  มีลูกค้าขององค์กรทั่วโลกมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์กรที่ใช้งาน Palo Alto  Firewall ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้ง  และตั้งค่า Feature ที่สำคัญๆ  พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นบนอุปกรณ์ Firewall ได้  

ดู Video
คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียน

มีพื้นฐานทางด้าน Network ในระดับ CCNA หรือ เคยเรียนหลักสูตร CCNA มาก่อน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน อ.เอ็ม, อ.อาร์ม

bottom of page