OSI & TCP IP Overview

มาตรฐาน Standards-based model ต่างๆที่ถูกกำหนดออกมาก็เพื่อให้อุปกรณ์รวมทั้งการทำงานต่างๆของอุปกรณ์เป็นมาตรฐาน สามารถทำงานร่วมกันเข้ากันได้ และพยายามที่จะลดความเป็น Proprietary ลงให้มากที่สุด องค์กรกลาง IEEE ได้กำหนดมาตรฐานเป็นแบบจำลองการทำงานของเครือข่ายไว้ เรียกว่า Open Systems Interconnection model หรือ OSI Model ซึ่งแบ่งเป็น 7 layers จะทำให้เราทราบว่าอุปกรณ์ทำงานอยู่ใน Layer อะไร และทำให้มองภาพเครือข่ายแบบกว้างๆได้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย อย่างไรก็ตามในระบบเครือข่ายในปัจจุบันจริงๆแล้วเราจะใช้อีกมาตรฐานหนึ่ง นั่นก็คือ TCP/IP (4-5 Layer) ที่ถูกกำหนดโดย IETF (Internet Engineering Task Force) ใช้สำหรับเป็นแบบจำลอง Protocol ในระบบเครือข่าย ระบบ Internet IETF จะทำการตีพิมพ์ข้อกำหนดมาตรฐานในชื่อ RFCs (Request for Comments) ทำไมต้องสร้าง Standards-based model ขึ้นมา หากไม่มีการสร้าง Standards-based model ขึ้นมาเลยในระบบเครือข่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือ อุปกรณ์แต่ละตัวจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ถ้าเราเลือกอุปกรณ์ยี่ห้อไหน ก็ใช้ของยี่ห้อนั้นทั้งหมด เพราะอุปกรณ์ หรือ Protocol ต่างๆจะมีความเป็น Proprietary หรือ เป็นของเจ้าใดเจ้าหนึ่งนั่นเอง เวลาจะติดตั้ง Application หรือ Software ต่างๆก็ต้องซื้อจาก Vendor หรือ ผู้ผลิตของยี่ห้อนั้นทั้งหมด เพราะไม่สามารถทำงานร่วมกับยี่ห้ออื่นๆได้ แน่นอนผู้ใช้งานจะเสียเปรียบในหลายๆด้าน หมายเหตุ : โปรโตคอล คือ ข้อกำหนด ข้อตกลง หรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Network เข้าด้วยกัน จากภาพตัวอย่าง หากอุปกรณ์ Router หรือ Switch มีความเป็น Proprietary หาก Router ฝั่งขวามีปัญหา เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ ก็ต้องไปซื้อยี่ห้อเดิมมาเชื่อมต่อเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่หากอุปกรณ์ที่เราใช้มีความเป็น Standards model เราก็สามารถเอายี่ห้ออื่นๆมาเชื่อมต่อแทนก็ได้ OSI 7 Layer (Open System Interconnection) OSI Model ซึ่งแบ่งเป็น 7 layers ตามภาพที่แสดง Layer 1 : Physical Layer จะเป็นการกล่าวถึงมาตรฐานของ Media Type เช่น สายคู่ตีเกลียว (LAN), Fiber Optic (LAN&WAN), อุปกรณ์ HUB, Repeater อุปกรณ์ที่เป็น Connector Type ต่างๆ เป็นต้น Layer 2 : Data Link Layer จะเป็นการกล่าวถึงมาตรฐานของการ Encapsulation ต่างๆ เช่น Ethernet, HDLC, PPP, มาตรฐานของ MAC Address อุปกรณ์ Switch, Bridge, Access Point เป็นต้น Layer 3 : Network Layer จะเป็นการกล่าวถึงมาตรฐานของ Routing protocol, IPv4, IPv6 กล่าวถึงอุปกรณ์ Router, L3 Switch หรือ Multilayer Switch เป็นต้น Layer 4 : Transport Layer จะกล่าวถึง Protocol TCP/UDP เป็นหลัก ซึ่งจะสัมพันธ์กับในส่วนของ Application Layer สำหรับ Basic Network (Pre-CCNA)จะขอไม่เน้นเกี่ยวกับหัวข้อนี้ หรือ ไม่ขอลงลึกเกี่ยวกับเรื่อง OSI Layer มากนะครับ TCP/IP Model TCP/IP Model ซึ่งแบ่งเป็น 5 layers ตามภาพที่แสดง TCP/IP จะมี 5 Layer ซึ่งที่ถูกกำหนดโดย IETF (Internet Engineering Task Force) ใช้สำหรับเป็นแบบจำลอง Protocol ในระบบ Internet สำหรับ Basic Network (Pre-CCNA)จะขอไม่เน้นเกี่ยวกับหัวข้อนี้ หรือ ไม่ขอลงลึกเกี่ยวกับเรื่อง ธฉชชTCP/IP มากเช่นกันนะครับ

OSI & TCP IP Overview