top of page

ตารางอบรม

ดูตารางหลักสูตรที่ทาง 9HUA Training เปิดสอน

หลักสูตร CLASSROOM

จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆกันในห้องเรียนจริงๆ

หลักสูตร ONLINE

จะเป็นการดู Video, ดู eBook LAB ผ่าน Internet และสามารถ Download File LAB เพื่อฝึกปฏิบัติได้

หลักสูตร In-House

เป็นการฝึกอบรมภายในองค์กรที่สามารถเลือกหลักสูตร เวลา และสถานที่ในการเรียนได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเรา

หลักสูตร VIRTUAL

จะเป็นหลักสูตรอบรมที่เรียนกันสดๆผ่าน Internet ด้วยโปรแกรม Video Conference

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อเราได้ทั้งช่องทาง Email, เบอร์โทร, Line, Facebook และอื่นๆ

Training | Design & Installation | Service & Support | Consulting

bottom of page